Webtárhely - Általános Szerződési Feltételek

Az alábbi feltételek az Internetmenedzser Kft. által nyújtott webtárhely szolgáltatásokra általánosan érvényes Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek), melyeket Szolgáltató Ügyfeleinek kínál. A Feltételek a Szolgáltató és Ügyfél közötti minden olyan kereskedelmi kapcsolatra vonatkoznak, melyek az Internetmenedzser Kft. Webtárhely szolgáltatási szerződés alapján születtek.

I. Szerződő felek

 1. Szolgáltató:
  Internetmenedzser Kft.
  1061 Budapest, Jókai tér 7.
  Adószám: 23014327-2-42
  EU Adószám: HU23014327
  Cégjegyzékszám: 01-09-948993
  Számlaszám: 11719001-20347790

  A Szolgáltató Ügyfélszolgálata:
  E-mail: info@proweboldal.hu
  Telefon: +36 (20) 237-16-05
   
 2. Ügyfél:
  1. A Szolgáltató Ügyfele lehet bármely cselekvőképes természetes személy, vagy bármely jogi személy, aki megköti Szolgáltatóval a Webtárhely szolgáltatásról szoló Szerződést. Jelen Feltételek, aktuális változatukban a kiegészítésekkel együtt, az Internetmenedzser Kft. Webtárhely szolgáltatási szerződéssel egységben érvényesek és alkalmazandók (a továbbiakban: Szerződés). A Szerződés az Ügyfél és Szolgáltató között akkor kerül megkötésre, amikor Ügyfél elkészíti és Szolgáltató számára megküldi a szolgáltatások Megrendelését és a megrendelt szolgáltatások ellenértékét befizeti Szolgáltató folyószámlájára (utaláskor kérjük a díjbekérő számának feltüntetését).
    
  2. Ügyfél a Megrendelés elkészítésével és elküldésével kifejezi azt, hogy megértette mind a Szerződést, a Feltételeket és a megrendelt szolgáltatáshoz kapcsolódó minden feltételt, mind pedig a Szolgáltató ajánlata szerint megrendelt szolgáltatás tartalmát, leírását és árát, és egyúttal kifejezi, hogy ezekkel Ügyfél határozottan egyetért, azokat elfogadja. Ügyfél és Szolgáltató a Szerződés tartama alatt köteles betartani a Szerződés rendelkezéseit, a jelen Feltételeket és más olyan feltételt, melyek esetlegesen az Ügyfél által megrendelt szolgáltatáshoz kapcsolódnak.


II. Megrendelés

 1. A Szerződés megkötésével Ügyfél kifejezi, hogy megértette és egyetért azzal, hogy köteles a Megrendelést és egyéb űrlapokat vagy dokumentumokat a személyére vonatkozó valós és hatályos adatokkal kitölteni, és bármilyen változás esetén köteles adatait azonnal frissíteni Szolgáltató adatbázisában, vagy írásban jelezni Szolgáltató felé. Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy Szolgáltató semmilyen módon nem felelős semmilyen vagyoni és nem vagyoni jellegű kárért, mely a nem érvényes adatok közléséből származik és/vagy Szolgáltató adatbázisában nem frissített adatok miatt következik be. Egyúttal Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy nem jogosult a Szolgáltatótól kártérítést követelni az ilyen jellegű károkért.
   
 2. Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a Szerződést nem kötheti meg Szolgáltatóval harmadik személy nevében, ha előtte a harmadik személytől nem kapott írásos beleegyezést. Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy saját maga is köteles megóvni saját hozzáférési adatait, és egyéb, Szolgáltató által számára átadott szenzitív információkat úgy, hogy azzal jogosulatlan személyek semmilyen módon ne élhessenek vissza. A biztonság szintjének növelése érdekében Ügyfélnek joga van bizonyos saját hozzáférési adatának megváltoztatásához a számára megfelelő módon.
   
 3. Szolgáltató nem felelős Ügyfél hozzáférési adataival, vagy Ügyfél vagy harmadik személy személyes adataival történő visszaélésért, amelyek alapján megkapta és elfogadta a szolgáltatás megrendelését, vagy amelyek alapján módosítást vagy adatok és már meglévő szolgáltatások igényelt megváltoztatását elvégezte, amennyiben a visszaélés a Szolgáltatónak nem felróható. Az alábbi esetek nem tekintendők Szolgáltatónak felróható, adatokkal történő visszaélésnek: a szolgáltatás aktiválása után az adatok Szolgáltató általi megküldése az Ügyfél által megjelölt kapcsolattartó e-mail címre, az adatok újbóli megküldése, vagy azok közlése Ügyfél számára, miután Ügyfél kéri azok újbóli közlését és a kérelem jogosultsága megfelelő módon ellenőrizve lett.
   
 4. Ügyfél tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a kapcsolattartó e-mail címre kereskedelmi jellegű információkat és saját kínálatára vonatkozó újdonságokat tartalmazó információkat küld. Ügyfél egyidejűleg tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató felhasználja az Ügyféllel kapcsolatos információkat, beleértve az Ügyfél által tudomására hozott személyes adatokat saját marketing céljaira, beleértve, de nem kizárólag Ügyfél Szolgáltató referenciái közötti említését, feltüntetését, beleértve az e-mail levelezés kivonatát is.
   
 5. A Szolgáltató általi adatkezelés kizárólagos céljai:
  • a szolgáltatások nyújtása, továbbá
  • a Szolgáltató promóciós, marketing tevékenységeinek elősegítése.
  • Az Ügyfél tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Az Ügyfél kérelmére a Szolgáltató 30 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenes tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
    
 6. A Szolgáltató nem kezeli vagy dolgozza fel az Ügyfél különleges adatait.
   
 7. A Szolgáltató az Ügyfél személyes adatait harmadik személyek részére nem továbbítja.


III. A személyes adatok védelme

Szolgáltató kijelenti, hogy betart minden olyan, a jogszabályok által meghatározott követelményt, amelyek a személyes adatok védelmére vonatkoznak, azaz a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően jár el.


IV. A szolgáltatás nyújtása (a szolgáltatás folyamatossága)

 1. Szolgáltató gondoskodik a szolgáltatások működéséről, az Internetmenedzser Kft. honlapon részletezett feltételeknek megfelelően, minden esetben a tőle elvárható módon eljárva, hogy garantálni tudja a maximális felhasználhatóságot és hatékonyságot. Szolgáltató gondoskodik a folyamatos szolgáltatásról. A szolgáltatás részleges vagy teljes működés kimaradása esetén Szolgáltató azonnal gondoskodik, minden tőle telhetőt megtéve, a szolgáltatás működésének helyreállításáról. Ha a szolgáltatás leírásában másként nem szerepel, Szolgáltató nem nyújt ingyenes próbaidőt. Ügyfél kérdéseivel, kéréseivel vagy észrevételeivel fordulhat az ügyfélszolgálathoz, mely részét képezi a szolgáltatásnak. Az ügyfélszolgálat az egyes szolgáltatásokhoz a szolgáltatás leírásában szereplő mértékben és minőségben áll rendelkezésre. Az ügyfélszolgálat kommunikál az Ügyfelekkel, és fogadja kéréseiket, de nincs hatásköre olyan kérésekkel foglalkozni, melyek az ügyfélszolgálat tájékoztató jellegű szolgáltatásain túlmutatnak. Az ügyfélszolgálat nem tekintendő technikai szolgáltatásnak (pl.: nem ad tanácsokat scriptekkel kapcsolatban).
   
 2. Az Ügyfél panaszait a fenti elérhetőségek egyikén érvényesítheti!

V. A szolgáltatások szüneteltetése

 1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden szolgáltatását előre megtervezetten szüneteltesse, a Szolgáltató honlapján, az egyes szolgáltatások leírásában szereplő mértékben. A szüneteltetés elsősorban a szükséges szoftver biztonsági frissítés elvégzéséhez és karbantartáshoz, javításokhoz vagy hardver és/vagy egyéb, a szolgáltatás nyújtásához szükséges technikai berendezések cseréjéhez szolgál. Ha Szolgáltató egy szükségképpen elvégzendő beavatkozást tervez azokon a gépeken található hardvereken vagy szoftvereken, melyeken keresztül a szolgáltatás nyújtja, vagy melyek szükségesek a szolgáltatás nyújtásához és abban az esetben, ha ez a beavatkozás egy tartósan 60 percet meghaladó szolgáltatás kiesést okoz, akkor Szolgáltató megfelelő módon, legkésőbb 24 órával a szüneteltetés megkezdése előtt közzé teszi a tervezett szüneteltetésről szóló információt. A tervezett szüneteltetésről szóló információ Szolgáltató honlapján, a vonatkozó link alatt történő közzététele megfelelőnek tekintendő. Abban az esetben, ha Ügyfél a szüneteltetésről szóló információ megküldését előzetesen kéri, akkor kapcsolattartó e-mail címére egy üzenet kerül megküldésre.
   
 2. Szolgáltató a szüneteltetést csak a szükséges mértékben és, ha lehetséges olyan időszakban, amikor a szolgáltatás a legkevésbé használt, elsősorban az éjszakai órákban, a hétvégén vagy ünnepnapokon hajtja végre. Ügyfélnek nincs joga a nem nyújtott szolgáltatás visszatérítésére, vagy az előrelátott és Szolgáltató által időben bejelentett szüneteltetés következtében keletkezett károk megtérítésére.

VI. Kizárási okok

 1. Szolgáltató előzetes írásbeli értesítés nélkül jogosult a szolgáltatást megszakítani azoknak az Ügyfeleknek, akik olyan tartalmat kínálnak, osztanak meg vagy töltenek le,
  • amely sérti a Magyar Köztársaság jogszabályait és/vagy a hatályos nemzetközi egyezményeket
  • amely sérti a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályokat, beleértve a szerzői jogot, a szabadalmi jogot vagy hasonló jogokat,
  • amelyeken keresztül szoftver (és más számítógépes programok) jogellenes vásárlása vagy terjesztése valósul meg, az adott jogellenesen megvásárolt vagy terjesztett szoftver harmadik személynek történő disztribúciója céljából (fizetés ellenében vagy ingyenesen) (például warez, crack és hasonló típusú szoftver),
  • amely spamként azonosítható, spam küldésére szolgál, spamre utal; a szolgáltatások nyújtása kizárásra kerül azon Ügyfelek számára is, akik összefüggésbe hozhatóak a spammel vagy nevük a spam kifejezéssel kapcsolatosan nyilvánosságra került,
  • amely nem engedélyezett alkalmazásokat és scripteket tartalmaz, vagy amely túlterheli az adatbázis rendszereket, vagy a szerverek üzemzavarát okozza,
  • amely túlterheli Szolgáltató, vagy mások infrastruktúráját, Internetkapcsolati vonalait vagy hardverét,
  • amely veszélyezteti más Internet felhasználók informatikai rendszereinek biztonságát, vagy adatvédelmét vagy, amely veszélyezteti bármely más Internet felhasználó biztonságát vagy magánéletének védelmét (például vírusokon, jelszógenerátorokon vagy hasonlókon keresztül),
  • amely olyan zenei, hang-, videó-, film- és hasonló file-ként azonosítható, amelyekhez Ügyfélnek nincs jogosultsága vagy szerzői felhasználási joga, vagy egyéb, ezek terjesztéséhez és disztribúciójához szükséges joga,
  • amely bármely olyan információt tartalmaz, mely megsérti Szolgáltató és/vagy alkalmazottai jó hírnevét,
  • amely a Proweboldal név- és logót Ügyfél a Szolgáltató írásos engedélye nélkül terjeszti,
  • amely az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatás részét képezi, és Ügyfél nem rendelkezik Szolgáltató írásos engedélyével ahhoz, hogy a szolgáltatást vagy annak egy részét harmadik személy számára nyújtsa,
  • amely úgy tünteti fel Ügyfelet, mintha az Internetmenedzser kft. nevében tevékenykedne, annak ellenére, hogy ez utóbbinak nem felhatalmazott együttműködő partnere,
  • amelyen keresztül harmadik személy jogai közvetlen vagy közvetett módon sérülnek,
  • amely ellenkezik a jó erkölccsel,
  • amely tekintetében a Szolgáltatót harmadik személy értesítési-eltávolítási eljárás keretében jogszerűen értesíti, és amelynek eltávolítását kéri,
    
 2. és minden olyan tartalom, amely részben a fenti kategóriákban részletezett tartalomnak tekinthető, mely esetben ezen szakasz Ügyfél általi megsértésére vonatkozó döntés kizárólag Szolgáltatótól függ.
   
 3. Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy felelős minden, Szolgáltatónak, Szolgáltató Ügyfeleinek vagy harmadik személynek okozott kárért. Ez minden fent említett esetre vonatkozik, elsősorban a nem megfelelő vagy tiltott scriptek közzétételére, melyek túlterhelik vagy lelassítják Szolgáltató szervereit, a tiltott tartalmú oldalak hostingjára az Internetkapcsolat túlterhelésére (például zene vagy filmek törvénytelen letöltésével stb.), a spamre és bármely más a Szerződésnek, az általánosan elfogadott szabályoknak, az általános jogszabályi rendelkezéseknek, az Ügyfél által megrendelt szolgáltatás általánosan elfogadott használati módjának és az adott szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételeknek ellentmondó tevékenységre. Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy Szolgáltató a szolgáltatásnyújtási politika határain belül módosíthatja a nyújtott szolgáltatások beállítását a szolgáltatásnyújtás biztonságának növelése érdekében, úgy, hogy a lehető legnagyobb mértékben meg tudja akadályozni a velük való visszaélést.
   
 4. Szolgáltató, amennyiben tudomására jut Ügyfél fent leírt magatartása, jogosult arra, hogy azonnal és díjvisszatérítés nélkül beszüntesse az Ügyfélnek történő szolgáltatásnyújtást, és a Szerződés azonnali hatályú felmondásával megszüntesse a szerződéses jogviszonyt. És egyidejűleg Szolgáltató jogosult kártérítést követelni az okozott kárnak megfelelő mértékben. A Szerződés megszüntetése attól a naptól érvényes, amikor Ügyfél számára átadásra kerül az azonnali hatályú felmondásról szóló értesítés.

VII. Fizetési feltételek

 1. Szolgáltató Ügyfél által a Megrendelésben kiválasztott időszakra biztosítja a szolgáltatást, miután megkötötte a Szerződést Ügyféllel. Ügyfél kifejezi akaratát a Szolgáltatónál meglévő szolgáltatás meghosszabbítására azzal, hogy időben (legkésőbb egy hónappal az előfizetett időszak lejárata előtt) időben kifizeti a Szolgáltató által elküldött, a következő időszakra szóló díjbekérő számlán szereplő teljes összeget, mely Ügyfél által a díjbekérő számla kiállításakor használt szolgáltatásra vonatkozik, az esetleges kiegészítő szolgáltatásokat is beleértve. A díjbekérő számlát kiállításától számított 10 naptári napon belül ki kell egyenlíteni.

 2. Ügyfélnek bármikor - kivéve a szolgáltatás lejáratát megelőző 30 napos időszakot - joga van módosítani a szolgáltatás nyújtásának módját vagy a szolgáltatás jellemzőit a következő időszakra vonatkozóan. A szolgáltatásnyújtás módjának vagy a szolgáltatás jellemzőinek módosításai a következő időszak első napjától lépnek érvénybe. Abban az esetben, ha Ügyfél azonnali módosítást kér, akkor köteles megfizetni a kiegészítő szolgáltatás nyújtásának díját azon webtárhely szolgáltatás lejáratáig, amelyhez a kiegészítő szolgáltatást megrendeli.
   
 3. Szolgáltató a szolgáltatás lejáratát megelőzően legalább 30 nappal tájékoztathatja Ügyfelet a közelgő lejáratról, az Ügyfél kapcsolattartó e-mail címére küldött üzenettel, és/vagy postai úton. Amennyiben a következő időszakra szóló díjbekérő számla nem kerül megfelelően és időben kifizetésre, a szolgáltatás megszűnhet, minden ebből származó jogkövetkezménnyel együtt (ha erről a speciális szerződési feltételek vagy az írott szerződés másként nem rendelkeznek).
   
 4. Ha az adott szolgáltatás speciális szerződési feltételei másként nem rendelkeznek, a szolgáltatás teljes ára előre számlázásra kerül, és a szolgáltatás csak akkor kerül aktiválásra (vagy meghosszabbításra), amikor Ügyfél megfelelő befizetése Szolgáltató folyószámláján jóváírásra kerül.
   
 5. Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a megrendelt szolgáltatások csak akkor kerülnek számára aktiválásra, miután a megállapodott és a díjbekérő számla helyes számlaszámával megjelölt összeg jóváírásra kerül Szolgáltató folyószámláján. Ha a megrendelt szolgáltatás kifizetése nem kerül jóváírásra Szolgáltató folyószámláján a díjbekérő számla kiállításától számított egy hónapon belül, a teljes megrendelés törlésre kerül.
   
 6. Abban az esetben, ha már egy meglévő szolgáltatás meghosszabbításáról van szó, Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy ha az új (a következő időszakra vonatkozó) díjbekérő számla nem kerül időben és megfelelően befizetésre, az előre kifizetett időszak lejártával a szolgáltatás (ha a speciális szerződési feltételek, vagy az írott szerződés másként nem rendelkeznek) felmondottnak tekintendő, és a szolgáltatás nyújtása megszüntetésre kerül. Ügyfél ebben az esetben sem jogosult Szolgáltatótól kártérítést kérni az esetleges ebből származó károk miatt.
   
 7. Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy személyesen felelős azért, hogy a helyes összeg befizetése Szolgáltató számára, a megfelelő folyószámlára, a díjbekérő számla helyes számlaszámának feltüntetése mellett, időben megtörténjen. A befizetéshez kapcsolódó bármiféle bankköltség az Ügyfelet, és nem a Szolgáltatót terheli (pl.: bankköltségek). Ha Ügyfél a befizetést nem megfelelően végzi el, és Szolgáltató nem tudja azonosítani a beérkezett befizetést, akkor a szolgáltatás kifizetetlennek tekintendő, minden ebből származó jogkövetkezménnyel együtt.
   
 8. Szolgáltató a beérkezett befizetéshez kiállítja a számlát és eljuttatja azt Ügyfélnek a magyar jogrendszer vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő módon.  Az árakhoz a hatályos törvényi rendelkezések szerint hozzáadásra kerül az ÁFA. A számlán az említett törvényi rendelkezések értelmében a teljesítés dátuma feltüntetésre kerül.VIII. Ügyfél elállási joga

Az az Ügyfél, amely a Ptk. 685. § d) bekezdés alapján fogyasztónak minősül (azaz a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy) a webtárhely szerződéstől, a szerződés létrejöttének napjától számított nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Ügyfél a nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Szolgáltató köteles Ügyfél által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. Ügyfél semmilyen esetben sem gyakorolhatja azonban elállási jogát, amennyiben Szolgáltató az elállási határidő lejárta előtt a teljesítést, azaz bármely szolgáltatás nyújtását megkezdte.


IX. Felelősség, elállási jóg

A Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződéses kapcsolat tekintetében a Szolgáltató szerződésszegésért való kártérítési felelősségének legfelső határa az Ügyfél által teljesített díjak egy havi összegével egyezik meg. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások ellenértékét képező díjak mértéke ennek a rendelkezésnek a figyelembevételével lett megállapítva. Jelen rendelkezés nem vonatkozik a Szolgáltató által szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségre.


X. Egyéb rendelkezések

 1. Szolgáltatónak joga van a webtárhely szolgáltatásainak aktuális kínálatát bármikor módosítani, beleértve az árakat, vagy a szolgáltatások bármely paraméterét is (beleértve a már létező szolgáltatásokat is). A módosítások a következő naptári hónaptól lépnek érvénybe. Az előre kifizetett szolgáltatással rendelkező Ügyfelek számára az eredeti feltételek maradnak érvényben a teljes előre kifizetett időszak alatt. Ügyfél az olyan szolgáltatás meghosszabbítására vonatkozó díj befizetésével, mely szolgáltatás feltételei módosításra kerültek, kifejezi hozzájárulását a szolgáltatás az abban a pillanatban érvényes kínálat szerinti nyújtásához, a vonatkozó feltételek módosítását pedig elfogadja.

 2. Szolgáltatónak joga van ahhoz, hogy bármikor saját kínálatából bármilyen szolgáltatást teljesen eltávolítson. Annak az Ügyfélnek, aki olyan szolgáltatást használ, mely a kínálatból eltávolításra került, joga van a szolgáltatást eredeti minőségében igénybe venni, de nincs joga annak módosításához, frissítéséhez vagy megváltoztatásához.
  Ügyfélnek lehetősége van arra, hogy megállapodjon Szolgáltatóval ezen szolgáltatás egy a Szolgáltató aktuális kínálatban szereplő szolgáltatásra való áttérésében, illetve Szolgáltató felkérheti Ügyfelet ezen szolgáltatásának átcserélésére. Abban az esetben, ha Ügyfél nem váltja át szolgáltatását a felkérés alapján, akkor nincs joga az ezen szolgáltatáshoz már elvégzett kifizetések visszatérítéséhez.
   
 3. Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a megrendelt webtárhely szolgáltatás és/vagy az ahhoz tartozó kiegészítő szolgáltatás csak akkor kerülnek számára aktiválásra, miután az aktiválás díja a jelen Feltételek „Fizetési feltételek” című bekezdése szerint megérkezik Szolgáltató folyószámlájára. Ügyfél egyidejűleg tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy, ha a számára nyújtott aktív szolgáltatásokat nem hosszabbítja meg, azok következő időszakra vonatkozó díjainak kifizetésével, Szolgáltató beszünteti, majd pedig törli ezen szolgáltatásokat bármiféle kártérítésre való jogosultság nélkül, a jelen Feltételek „Fizetési feltételek” című bekezdése alapján.
   
 4. Szolgáltató és Ügyfél közötti jogviszonyokra a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai vonatkoznak.


XI. VIS MAJOR

 1. Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését.
  Ilyen körülmények: elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés, háborús cselekmények, lázadás, bármely más merényletek.
  A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól ezen események sem jelentenek mentességet.
   
 2. Nem tartozik a Vis Major kategóriába azok a támadások (pl.: hacker támadás), spamolások, amelyek az Ügyfél gondatlanságára vezethető vissza, és sem a Szolgáltató, sem más hivatalos szerv felszólítása ellenére nem tette meg a szükséges intézkedéseket.

   

XII. ÁSZF módosítása

 1. Szolgáltató a Szerződést, az ÁSZF-et vagy a szerződési feltételek bármely részét, és bármikor módosíthatja. A módosított Szerződés illetve a szerződési feltételek azt a hónapot követő naptári hónap első napján lépnek hatályba, amikor a módosítás közzétételre került. Ügyfél azzal, hogy megtartja szolgáltatását a Szerződés, a Feltételek, a szerződési feltételek vagy egyéb vonatkozó dokumentum módosítása után, félreérthetetlenül kifejezi, hogy egyetért ezen dokumentumok új változatával és azokat elfogadja a szolgáltatások nyújtására vonatkozóan.
   
 2. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2016. január 1-jén lépnek hatályba és minden eddig érvényben lévő Szerződés, ÁSZF, szerződési feltételek helyébe lépnek.
  A jelen Szerződés és ÁSZF a Szolgáltató által nyújtott minden webtárhely szolgáltatásra vonatkoznak.